Kompetentsimudeli koostamine


Kompetentsimudeleid luuakse ametikohtade ja rollide ametialase käitumise kirjeldamiseks. Kompetentsimudelid on ühelt poolt kutsealased, kuid sageli seotud ka konkreetse organisatsiooni eesmärkide, väärtuste ja kultuuriga. Seepärast kujundavad suuremad organisatsioonid võtmeametikohtadele oma mudeleid. Kompetentsimudeleid kasutatakse tagasiside andmisel töötajate arengu eesmärgil. 360 kraadi tagasiside võimaldab tagasisidet saada kõigilt olulistelt sihtgruppidelt.

Projekti käigus

  • lepitakse kokku kompetentsimudeli eesmärk ja oodatav mõju
  • analüüsitakse antud ametikoha/rolli vastutust ja tööülesandeid ning tuuakse välja kompetentsid, mida nende täitmiseks vaja
  • eristatakse võtmekompetentsid, mis on kõige olulisemad sellel ametikohal edu saavutamiseks ning eristavad head töötajat keskpärasest
  • kirjeldatakse võtmekompetentsid jälgitavate tegevuste ja käitumiste kaudu
  • luuakse mudeli struktuur, mis on nii sisuliselt kui visuaalselt hästi haaratav
  • kirjeldatakse kompetentside hindamise ja tagasisidestamise meetod

 

Kellele

Ametialade liidud, suuremad organisatsioonid