Arendusprojektid


Väärtuste sõnastamine ja elluviimine

Projekti käigus

 • täpsustatakse eesmärk ja kirjeldatakse oodatav muutus
 • kaardistatakse organisatsioonikultuuri hetkeseisund ja praegused väärtused
 • sõnastatakse organisatsiooni väärtused, mis toetavad strateegilisi valikuid
 • väärtused mõtestatakse lahti ja toetatakse edulugudega
 • organisatsioonis avatakse dialoog väärtuste üle, mille käigus avatakse erinevaid vaatenurki avamiseks ning arutatakse dilemmade üle, mis väärtuste järgmisel ette võivad tulla.

Haridusasutuste arengukavade väljatöötamine

Projekti käigus toetatakse haridusasutuse arengukava loomise protsessi ning arengukava sõnastamist ja vormistamist.Projekti käigus viiakse läbi

 • küsitlusi hetkeolukorra kaardistamiseks
 • arendusseminare võimaluste hindamiseks ning prioriteetides ja arengusuundades kokkuleppimiseks
 • juhtkonna ja võtmeisikute arengukoosolekuid.

Kompetentsimudeli koostamine

Projekti käigus

 • lepitakse kokku kompetentsimudeli eesmärk ja oodatav mõju
 • analüüsitakse antud ametikoha/rolli vastutust ja tööülesandeid ning tuuakse välja kompetentsid, mida nende täitmiseks vaja
 • eristatakse võtmekompetentsid, mis on kõige olulisemad sellel ametikohal edu saavutamiseks ning eristavad head töötajat keskpärasest
 • kirjeldatakse võtmekompetentsid jälgitavate tegevuste ja käitumiste kaudu
 • luuakse mudeli struktuur, mis on nii sisuliselt kui visuaalselt hästi haaratav
 • kirjeldatakse kompetentside hindamise ja tagasisidestamise meetod

Tööandja bränding ja töötajakogemuse kujundamine

Projekti käigus:

 • valitakse sihtgrupid, kelle nimel tööjõuturul konkureerida ja nendes huvi äratada
 • sõnastatakse eristuv väärtuspakkumine tööandjana
 • disainitakse töötaja teekond organisatsioonis
 • kavandatakse tegevused võimalikeks organisatsioonilisteks ja kultuurilisteks muudatusteks, et väärtuspakkumist ellu viia.

Kliendikogemuse kujundamine

Kliendikogemuse kujundamise projekti raames:

 • positsioneeritakse end turul ja määratletakse kõige olulisemad sihtrühmad
 • sõnastatakse kliendilubadus
 • disainitakse klienditeekond – kokkupuuteahel organisatsiooniga ning kirjeldatakse kliendilubaduse elluviimine igas punktis
 • Viiakse läbi töötajate infoüritused ja arendustegevused.

Arenduspäevad


Strateegiapäev

Strateegiapäev(ad)el keskendutakse organisatsiooni strateegiliste küsimuste läbimõtlemisele ja uute arengusuundade valikule.
Hinnatakse oma kohta turul, tuuakse välja eristumiskohad ja edutegurid. Strateegiapäeva käigus võivad uuendamisele tulla missioon ja visioon, seatakse lähiaastate prioriteedid ja strateegilised eesmärgid. Seda tehakse aktiivsete ja osalt loovate tegevuste ja meetodite kaudu, mis võimaldavad tuua strateegiasse värskeid mõtteid ja uusi vaatenurki.


Väärtuste päev

Väärtuste päev viiakse läbi enamasti kogu organisatsioonile, kui soovitakse sõnastada uusi väärtusi või luua dialoogi sõnastatud väärtuste üle. See võib olla väärtuste arenduse protsessi avalöök või kokkuvõte, aga ka täiesti iseseisev üritus, millega tuuakse fookusse organisatsioonikultuur ja väärtused ning läbi kaasavate ning osalt mänguliste tegevuste pannaks töötajad mõtlema ja aktiivselt arutlema.


Organisatsioonilugude päev (corporate storytelling)

Lugude päeval

 • antakse ette mudel, milline on kaasahaarav ja mõjus lugu
 • luuakse inspireeriv keskkond, kus osalejad hakkavad rääkima lugusid oma tööst, klientidest, kolleegidest
 • lood markeeritakse töölehel
 • parimad lood kirjutatakse hiljem läbi olulisi sõnumeid kandvateks lugudeks, mida kasutatakse turunduses, organisatsiooni väärtuste ja hea tava ilmestamiseks jm.