Haridusasutuste arengukavade väljatöötamine


Projekti käigus toetatakse haridusasutuse arengukava loomise protsessi ning arengukava sõnastamist ja vormistamist.

Projekti käigus viiakse läbi

  • küsitlusi hetkeolukorra kaardistamiseks
  • arendusseminare võimaluste hindamiseks ning prioriteetides ja arengusuundades kokkuleppimiseks
  • juhtkonna ja võtmeisikute arengukoosolekuid.

Seda tehakse aktiivsete ja osalt loovate tegevuste ja meetodite kaudu, mis võimaldavad tuua arengutesse värskeid mõtteid ja uusi vaatenurki. Protsessi kaasatakse ühel või teisel moel kogu koolipere, hoolekogu ja teised olulised sihtrühmad. Arengukava koostamisel on oluliseks lähtekohaks ka riiklikud ja omavalitsuste strateegilised suunad ja hariduse head praktikad. Vahetulemused ja lõppmaterjal vormistatakse ning kooskõlastatakse kõigi asjaosalistega. Projekti tegevusplaan, erinevate sihtgruppide osalus lepitakse kokku selle õppeasutuse soovidest ja vajadustest lähtuvalt.

Kellele

Üldhariduskoolid, koolieelsed lasteasutused, kutseõppeasutused